ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
21

• หญิง
25

รวม
46


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
4

• แผนกวิชาพาณิชยการ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานห้องสมุด
2

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
4

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการและพยาบาล
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• งานผลิตการค้า
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษ
1

• งานวิจัยและพัฒนา
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานหลักสูตรและการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานกิจกรรม
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
ศุภฤกษ์ บุญเจ็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

อำนาจ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าณัฏฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์บัญชา สิทธิตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการจตุรงค์ อุปะละ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นวลลออ มอญแก้ว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาพาณิชยการธวัชชัย จันแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักสิริพร อินทร์มาตย์
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชยการ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีศักดิ์ระพี พริบไหว
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานวรินทร มโนหาญ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการนันทิยา เผ่าอ้าย
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาพาณิชยการพงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าดวงนภา สุทโธ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์อัจฉราพินท์ มะลิวงค์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชยการ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีสุริยา แม่หล่าย
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์ธีรวุฒิ ธวัฒนกุล
หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการเพชรรัตน์ ขอดแก้ว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์วนิดา สัญใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้าศุภนิดา เฟื่องฟูลอย
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิชัย มันจันดา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ธนพนธ์ แก้วกุฬา
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์พุทธินันท์ อินอื่น
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานธนรัฐ อินต๊ะสาร
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก

นฤนาท สอนธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าสถาพร ใจคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิภาดา เมืองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ธนาพร ธนเสนีวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิรัตน์ ขุมรัมย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่เสาร์แก้ว เถิงคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่กิตติกร นาทะสันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่แสงดาว วงษ์ประเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

กานต์รวี ไชยรอด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรหนึ่งฤทัย เผ่าตัน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุพรรษา ขุนทิศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณวัชรียา เทสมุทร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินปิยวรรณ เผ่าตัน
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปนัดดา มะโนแสน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานพฤศจิกา เทพา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีปาณิศา ตาลตยะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุวนิดา ติยา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุประยูร ปรธิปะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่สลิลทิพย์ จันน้ำสระ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนราตรี จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสุดารัตน์ ฟักเขียว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์

มนตรี แก้วมาเมือง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์วีระชัย คำเชื้อ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์