จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
21

• หญิง
25

รวม
46
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• รองผู้อำนวยการ
2

• หัวหน้าแผนก
4

• ครูประจำ
9

• ครูอัตราจ้าง
11

• พนักงานราชการ (ครู)
8

• หัวหน้างาน
23

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
4

• เจ้าหน้าที่
27

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
4

• แผนกวิชาพาณิชยการ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานห้องสมุด
2

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
4

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการและพยาบาล
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• งานผลิตการค้า
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษ
1

• งานวิจัยและพัฒนา
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานหลักสูตรและการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานกิจกรรม
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2