ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
27

• หญิง
29

รวม
56


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
6

• แผนกวิชาพาณิชยการ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3

• งานการเงิน
2

• งานห้องสมุด
2

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
4

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
6

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• งานผลิตการค้า
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษ
1

• งานวิจัยและพัฒนา
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานหลักสูตรและการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
3

• งานกิจกรรม
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการสุชาติ มหายศ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการศุภฤกษ์ บุญเจ็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษากนิษฐา เบ็ญชา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกธนรัฐ อินต๊ะสาร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักณัฏฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์เจษฏาพงษ์ ช่างคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์อำนาจ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าจตุรงค์ อุปะละ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานบัญชา สิทธิตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการธนกิจ เกี้ยวฝั้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างานนวลลออ มอญแก้ว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาพาณิชยการวรินทร มโนหาญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการดวงนภา สุทโธ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์สุริยา แม่หล่าย
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นันทิยา เผ่าอ้าย
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาพาณิชยการธวัชชัย จันแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักสิริพร อินทร์มาตย์
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชยการ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีวนิดา สัญใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้าธนพนธ์ แก้วกุฬา
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์ธีรวุฒิ ธวัฒนกุล
หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการวิชัย มันจันดา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์อัจฉราพินท์ มะลิวงค์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชยการ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีวาสนา คาระมาตร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ศักดิ์ระพี พริบไหว
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานพุทธินันท์ อินอื่น
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานพงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าเพชรรัตน์ ขอดแก้ว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ศุภนิดา เฟื่องฟูลอย
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้างสถาพร ใจคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิภาดา เมืองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ธนาพร ธนเสนีวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนฤนาท สอนธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าชาญณรงค์ แข็งแรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ลูกจ้างอัตราจ้างกิตติกร นาทะสันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่วิรัตน์ ขุมรัมย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่เสาร์แก้ว เถิงคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ศรีนวล สมบูรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่แสงดาว วงษ์ประเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่กานต์รวี ไชยรอด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรประยูร ปรธิปะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่วัชรียา เทสมุทร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินหนึ่งฤทัย เผ่าตัน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนปิยวรรณ เผ่าตัน
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุพรรษา ขุนทิศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณปนัดดา มะโนแสน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานสลิลทิพย์ จันน้ำสระ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนราตรี จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสุดารัตน์ ฟักเขียว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์วนิดา ติยา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุปาณิศา ตาลตยะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุพฤศจิกา เทพา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
พนักงานราชการ (ครู)วีระชัย คำเชื้อ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์มนตรี แก้วมาเมือง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูฝึกประสบการพิมพิกา เผ่าดี
ครูฝึกประสบการ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์