ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
25

• หญิง
22

รวม
47


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• แผนกวิชาการตลาด
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
1

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานการเงิน
2

• งานวิทยาบริการและห้องสมุด
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
3

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานพัสดุ
5

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
4

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษ
2

• งานวิจัยและพัฒนา
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานหลักสูตรและการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานบุคลากร
1

• งานกิจกรรม
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุชาติ มหายศ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ศุภฤกษ์ บุญเจ็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายดนุรุท สีลาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนายธนรัฐ อินต๊ะสาร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนวลลออ มอญแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการตลาดนันทิยา เผ่าอ้าย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการบัญชีเจษฏาพงษ์ ช่างคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์อำนาจ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าจตุรงค์ อุปะละ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานสุริยา แม่หล่าย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ธนกิจ เกี้ยวฝั้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างานณัฏฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์วรินทร มโนหาญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการตลาดดวงนภา สุทโธ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์วีระชัย คำเชื้อ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์มนตรี แก้วมาเมือง
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์สิริพร อินทร์มาตย์
หัวหน้างาน งานวิทยาบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการบัญชีวนิดา สัญใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้าธนพนธ์ แก้วกุฬา
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์อัจฉราพินท์ มะลิวงค์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีวาสนา คาระมาตร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์พุทธินันท์ อินอื่น
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานพงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าเพชรรัตน์ ขอดแก้ว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชาญณรงค์ แข็งแรง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์วรเวทย์ พรมใจ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนฤนาท สอนธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าธนากร สกลไพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าศิริพงษ์ บุญมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วัชรียา เทสมุทร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินหนึ่งฤทัย เผ่าตัน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุพรรษา ขุนทิศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณปนัดดา มะโนแสน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานสลิลทิพย์ จันน้ำสระ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนราตรี จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองวนิดา ติยา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุปาณิศา ตาลตยะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุพฤศจิกา เทพา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
พนักงานราชการ (ครู)สถาพร ใจคำ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูฝึกประสบการพิมพิกา เผ่าดี
ครูฝึกประสบการ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พนักงานขับรถกิตติกร นาทะสันต์
พนักงานขับรถ งานพัสดุประยูร ปรธิปะ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
นักการภารโรงเสาร์แก้ว เถิงคำ
นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
แม่บ้านศรีนวล สมบูรณ์
แม่บ้าน งานอาคารสถานที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยนายวิรัตน์ ขุมรัมย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่นายธนู มหายศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่