ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
26

• หญิง
21

รวม
47


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5

• แผนกวิชาแกนกลาง
6

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
6

• งานทะเบียน
3

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ศุภฤกษ์ บุญเจ็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายดนุรุท สีลาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวรเวทย์ พรมใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแกนกลาง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาแกนกลาง
ครูสุริยา แม่หล่าย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูธนกิจ เกี้ยวฝั้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยธนัญชัย จินาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วยนิโลบล ปวงงาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยอานนท์ หรุ่นขำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนางสาวปัทมา คำยอด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางนวลลออ ชุ่มวงค์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน งานบุคลากร
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการตลาดณัฏฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาแกนกลาง
ครูวรินทร มโนหาญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาวดวงนภา สุทโธ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาแกนกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษนายวีระชัย คำเชื้อ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายมนตรี แก้วมาเมือง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายเจษฏาพงษ์ ช่างคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาแกนกลาง
ครู ชำนาญการวนิดา นิลสิงขรณ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้าธนพนธ์ แก้วกุฬา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์อำนาจ เขื่อนแก้ว
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูนางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการบัญชีวาสนา คาระมาตร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาแกนกลาง
ครูสถาพร ใจคำ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายชาญณรงค์ แข็งแรง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์เทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายเจนวิทย์ จมมา
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวมัณฑนา เลิศตระกูลพนา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างพุทธินันท์ อินอื่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐกิตติ์ ศิริวงศกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแกนกลางนางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่นางสาววัชรียา เทสมุทร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินสุพรรษา ขุนทิศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณวนิดา ติยา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดปาณิศา ตาลตยะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่พฤศจิกา เทพา
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาและทวิภาคีจุฑามาศ ไชยราช
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางนริศรา รักบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายณัฐกฤตา พิมพา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนฤมล วงค์ไชย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาววริฏฐิสา ไชยวุฒิ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานขับรถกิตติกร นาทะสันต์
พนักงานขับรถ งานพัสดุประยูร ปรธิปะ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
นักการภารโรงเสาร์แก้ว เถิงคำ
นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายสุรพล จันทร์ขาว
นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยนายวิรัตน์ ขุมรัมย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่นายธนู มหายศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่