บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
27
• หญิง
29
รวม
56


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• หัวหน้าแผนก
7
• ครูประจำ
12
• ครูอัตราจ้าง
12
• พนักงานราชการ (ครู)
8
• ครูฝึกประสบการ
1
• หัวหน้างาน
25
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
5
• เจ้าหน้าที่
29
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
6
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6
• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
6
• แผนกวิชาพาณิชยการ
7
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4
• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2
• งานทะเบียน
2
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3
• งานการเงิน
2
• งานห้องสมุด
2
• งานประกันคุณภาพ
3
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานบัญชี
4
• งานโสตทัศนศึกษา
1
• งานพัสดุ
3
• งานสวัสดิการและพยาบาล
3
• งานอาคารสถานที่
6
• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2
• งานผลิตการค้า
2
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานโครงการพิเศษ
1
• งานวิจัยและพัฒนา
1
• งานประชาสัมพันธ์
2
• งานหลักสูตรและการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
• งานบุคลากร
3
• งานกิจกรรม
2
• งานความร่วมมือ
1
• งานปกครอง
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
51
• มีใบประกอบวิชาชีพ
4
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
56