บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
28
• หญิง
22
รวม
50


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
8
• ครูอัตราจ้าง
10
• พนักงานราชการ (ครู)
10
• ครูฝึกประสบการ
1
• หัวหน้างาน
22
• เจ้าหน้าที่
9
• พนักงานขับรถ
2
• นักการภารโรง
2
• พนักงานรักษาความปลอดภัย
2
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
5
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6
• แผนกวิชาแกนกลาง
6
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4
• แผนกวิชาการตลาด
2
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2
• งานบริหารงานทั่วไป
2
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
2
• งานการบัญชี
2
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
6
• งานทะเบียน
2
• งานประชาสัมพันธ์
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานปกครอง
2
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
41
• มีใบประกอบวิชาชีพ
7
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
50